Jakie elementy musi zawierać świadectwo pracy?

Świadectwo pracy to dokument, który pracodawca ma obowiązek wystawić pracownikowi niezwłocznie po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy o pracę (musi to zrobić w ostatnim dniu trwania umowy). Powinny się w nim znaleźć obowiązkowe elementy, które zostały ściśle określone w Kodeksie pracy i rozporządzeniu o świadectwie pracy.

Obowiązkowe elementy świadectwa pracy

Zgodnie z art. 97 § 2 Kodeksu pracy świadectwo pracy musi zawierać następujące informacje:

 • okres i rodzaj wykonywanej pracy,
 • zajmowane przez pracownika stanowisko,
 • tryb rozwiązania lub okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy (ze wskazaniem podstawy prawnej),
 • inne informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego.

Do innych informacji zaliczamy m.in.:

 • liczba dni urlopy wypoczynkowego wykorzystanego przez pracownika w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy,
 • wykorzystanie dodatkowego urlopu albo innego uprawnienia lub świadczenia przewidzianego przepisami prawa pracy
 • okres korzystania z urlopu bezpłatnego i podstawy prawnej jego udzielenia,
 • wykorzystanie urlopu ojcowskiego i podstawy prawnej jego udzielenia,
 • wykorzystanie urlopu wychowawczego i podstawy prawnej jego udzielenia,
 • wykonywanie pracy tymczasowej (jeśli taka miała miejsce),
 • liczba dni, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie, zgodnie z art. 92 Kodeksu pracy, w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy,
 • łączna liczba dni, za które pracownik nie zachował prawa do wynagrodzenia — zgodnie z art. 92 Kodeksu pracy,
 • wykorzystanie w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy, zwolnienia od pracy przewidzianego w art. 188 Kodeksu pracy,
 • okres, za który pracownikowi przysługuje odszkodowanie w związku ze skróconym okresem wypowiedzenia umowy o pracę (zgodnie z art.361 § 1 Kodeksu pracy),
 • okres odbytej czynnej służby wojskowej lub jej form zastępczych,
 • okres wykonywanej pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze,
 • wykorzystanie dodatkowych urlopów lub innych uprawnień,
 • okresy nieskładkowe przypadające w okresie zatrudnienia (zamieszczane na żądanie pracownika).

Świadectwo pracy jest więc dokumentem o określonej formie i wymaga przygotowania treści regulowanej przepisami — stanowi więc oświadczenie stanu faktycznego, nie woli pracodawcy. Nasze biuro rachunkowe, specjalizujące się m.in. w obsłudze kadrowo-płacowej, zapewnia profesjonalną pomoc przy przygotowywaniu tego typu dokumentacji, dopełniając wszystkich niezbędnych formalności związanych z rozwiązaniem stosunku pracy z pracownikiem.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

Czytaj także na naszym blogu: Księga przychodów i rozchodów. Czym jest i jak ją prowadzić?

Wróć do bloga