Księga przychodów i rozchodów. Czym jest i jak ją prowadzić?

Prowadząc firmę, jedne podmioty gospodarcze decydują się na opodatkowanie działalności na zasadach ogólnych, inne wybierają podatek liniowy, a jeszcze inne ryczałt, bądź kartę podatkową. Wybór formy opodatkowania zależy od wielu czynników. Warto jednak wiedzieć, że jeśli zakładamy firmę i w określonych ustawą terminach, nie zgłosimy do Urzędu Skarbowego wybranej formy opodatkowania, to z automatu przyjedzie się rozliczać przedsiębiorcy na zasadach ogólnych. Zobaczmy więc, na czym tern rodzaj formy opodatkowania polega?

Definicja księgi przychodów i rozchodów

Osobom, które stoją przed wyborem formy opodatkowania swojej działalności, zawsze staramy się obrazowo przedstawić istotę prowadzenia rozliczeń podatku na zasadach ogólnych. Dlatego biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy, można stwierdzić, że księga przychodów i rozchodów to rodzaj ewidencji, w której zaznaczamy wszelkie przychody i wydatki związane z firmą. To najprostsza z metod rozliczania się z urzędem skarbowym, co nie znaczy, że pozbawiona haczyków i łatwa w prowadzeniu przez osoby spoza branży księgowej.

Jak prowadzić księgę? Co wpisywać, a jakie można pominąć?

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w formie uproszczonej w księdze przychodów i rozchodów należy księgować:

 • wszelkiego rodzaju przychody (przychody ze sprzedaży, a także pozostałe przychody),

 • zakup towarów handlowych i materiałów podstawowych oraz koszty uboczne związane z tymi zakupami,

 • wydatki, przez które należy rozumieć wynagrodzenia, zarówno w gotówce, jak i w naturze,

 • poniesione inne wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,

 • koszty prac badawczo-rozwojowych.

Czego nie ujmować w księdze?

Otóż wpisowi nie podlegają:

 • zaliczki na poczet dostawy lub sprzedaży towarów albo wykonania usługi (w tym momencie nie jest to ani przychód, ani koszt jego uzyskania),

 • koszty inwestycji w czasie jej realizacji, można wpisać do księgi zakończenie inwestycji jako tzw. odpis amortyzacyjny,

 • obrót opakowaniami zwrotnymi, które wydawane za kaucją - siłą rzeczy skoro nie stanowią własności podatnika - nie mogą stanowić przychodu,

 • jednorazowa pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej, np. dotacje z Urzędu Pracy czy też dotacje z UE.

Czy każdy podatnik może prowadzić księgę przychodów i rozchodów?

Obowiązek prowadzenia księgi przychodów i rozchodów dotyczy:

 • osób fizycznych, które osiągają dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej, nie są opodatkowane ryczałtem, a także jako formę opodatkowania wybrały zasady ogólne bądź podatek liniowy,

 • spółek cywilnych osób fizycznych,

 • spółek jawnych osób fizycznych,

 • spółek partnerskich.

Aby móc rozliczać operacje gospodarcze w formie księgi przychodów i rozchodów jest to, że przychód netto ze sprzedaży towarów, produktów oraz operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy nie może przekroczyć równowartości 1 200 000 euro.

Jak rozpocząć rozliczanie się przy pomocy księgi?

Sposób zakładania księgi przychodów i rozchodów reguluje § 9 rozporządzenia w sprawie prowadzenia KPiR. Zgodnie z jego treścią księgę powinno się założyć na dzień 1 stycznia lub na dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej. Podatnik, decydując się na prowadzenie księgi, bierze na siebie obowiązek prowadzenia jej w sposób rzetelny i niewadliwy zawsze odzwierciedlający stan rzeczywisty firmy. Księga musi być bezwzględnie prowadzona zgodnie z przepisami wspomnianego rozporządzenia i objaśnieniami do wzoru księgi.

Dowiedz się również na jakich warunkach można prowadzić ewidencję przychodu?

Wróć do bloga